Eisiachas

Eisiachas (exclusivity): Agus forbairt i gcúrsaí pleanála teanga ar siúl cuirfear an cheist an bhfuil réimsí sa saol ina n-úsáidtear teanga amháin go heisiach thar theanga eile. Is chun leasa aon teanga é (Gaeilge san áireamh) má tá an teanga sin in úsáid go heisiach ar bhealach éigin agus go coitianta. Beidh sé tábhachtach don phleanáil teanga go liostálfar deiseanna chun an Ghaeilge a úsáid go heisiach ó thaobh an aonaráin, an teaghlaigh, nó an phobal Gaeltachta i gcoitinne. Ní bheidh sé éasca i gcónaí é sin a dhéanamh. Tá sé inmhianaithe go teangeolaíoch go mbeadh teanga faoi léigear in úsáid go heisiach i réimse éigin nó i réimsí éagsúla den saol. Toisc cumhacht an Bhéarla sa saol teangeolaíoch ní miste iarracht a dhéanamh tionscnamh “Eisiachas na Gaeilge” a chur le chéile go mbeadh trí phríomhaidhm aige:

1. Eisiachas an Bhéarla (in earnáil éagsúla ) a chreimeadh. Sé sin le rá, nach mbeadh gach ní as Béarla amháin, nó ar bhealach eile nach mbeadh aon ní “lán-Bhéarla”.

 

2. Cinntiú go mbeidh ról lárnach ag an nGaeilge feasta in aon tionscnamh nó gníomh nuálach a bheidh clúdaithe faoin Achta Teanga nó ag tosú amach in aon limistéar Gaeltachta. Go mbeidh critéir agus bunchaighdeáin Ghaeilge leagtha síos agus dáilithe ar gach eagraíocht nó grúpa leasmhara chun go mbeidh sineirgíocht ag éirí as iarrachtaí. e.g.,teimpléid Ghaeilge chaighdeánacha agus chruinne ar fáil do chách, go mbeadh ábhar craolta, glórphost, glórtheachtaireachtaí déanta ar ardchaighdeán le Gaeilge ghlan shoiléir.

 

3.Mar thús nó chéad chéim, go mbeadh ábhar cruthaithe ar dtús as Gaeilge (an teanga cruthaitheach) le n-aistriú go Béarla ar ball. Faoi láthair cruthaítear 99.9% d‟ábhar oifigiúil as Béarla (baol plúchadh ar chruthaitheacht na Gaeilge dá réir) agus aistrítear ansin é (níos moille agus ar lá níos faide anonn go Gaeilge.) Tá comhghnás nó protocol ag teastáil le go mbeadh ábhar á sholáthar as Gaeilge ar dtús.